Algemene voorwaarden De Juridische Aannemer versie 1.0

  • I. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (vervolg- en aanvullende overeenkomsten daaronder begrepen) tussen De Juridische Aannemer & cliënten (prospects daaronder begrepen).
  • II. Algemene voorwaarden van cliënten en betrokken derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • III. Ten aanzien van de door De Juridische Aannemer verrichte werkzaamheden geldt een inspanningsverplichting. Resultaat kan nimmer verlangd en/of gegarandeerd worden.
  • IV. Voor de uitvoering van een opdracht is cliënt een honorarium verschuldigd ad €95,- excl. BTW per uur (of anders indien expliciet overeengekomen), vermeerderd met BTW en reiskosten. Verschotten zoals leges, griffierecht en deurwaarderskosten worden 1 op 1 doorbelast aan cliënt.
  • V. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
  • VI. Niet tijdige nakoming van enige betalingsverplichting vanuit de cliënt geeft De Juridische Aannemer het recht om haar werkzaamheden zonder nadere communicatie daaromtrent, op te schorten.
  • VII. Aansprakelijkheid van De Juridische Aannemer jegens cliënt is per schadegeval beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van De Juridische Aannemer t.a.v. dat schadegeval wordt uitgekeerd;
  • VIII. In het geval er niet wordt uitgekeerd door de  beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van De Juridische Aannemer om welke reden dat ook, is aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat De Juridische Aannemer met betrekking tot de desbetreffende zaak aan cliënt in rekening heeft gebracht met een maximum van € 5,000,- exclusief BTW.
  • IX. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitgesloten, behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld.
  • X. Cliënt vrijwaart De Juridische Aannemer tegen vorderingen van derden in verband met de door De Juridische Aannemer verrichte werkzaamheden. De redelijke kosten van rechtsbijstand die ontstaan door het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen dienen hieronder te worden geschaard.